سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری کاشان

با هدف ایده آل سازی خانه های بازی:

نخستین دوره تخصصی ویژه مدیران و مربیان خانه های بازی کاشان آغاز شد

 نخستین دوره تخصصی "ایده‌آل سازی خانه‌های بازی و تربیت مربی" ویژه مدیران و مربیان این مجموعه‌های اجتماعی توسط امور خانه های بازی سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری کاشان آغاز شد...
29 فروردین 1398 10:55 13 بازدید